DEKLARACIJA O USTAVNIM I DRUGIM REFORMAMA BOSNE I HERCEGOVINE NA PUTU U EUROPSKU UNIJU I NATO

DECLARATION ON CONSTITUTIONAL AND OTHER REFORMS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON ITS PATH TO THE EUROPEAN UNION AND NATO

ДЕКЛАРАЦИЈА О УСТАВНИМ И ДРУГИМ РЕФОРМАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА ПУТУ У ЕУРОПСКУ УНИЈУ И НАТО

Poštovani građani Bosne i Hercegovine u domovini i svijetu,

Zahvaljujemo se na podršci koju ste dali Principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine putem aplikacije www.izmjeneustava.com gdje je gotovo 63.000 vas, imenom i prezimenom, iskazalo podršku Principima i obavezalo nas da istrajemo sa ovom aktivnošću. 

Uvažavajući vašu podršku, kao i podršku velikog broja političkih stranaka, drugih nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca iz reda akademske zajednice, apelanata pred Evropskim sudom za ljudska prava, preuzeli smo odgovornost da našu aktivnost nastavimo, zajedno sa svima koji su dali podršku.

Produkt zajedničkog opredjeljenja, nakon višemjesečnog usaglašavanja, rezultiralo je parafiranjem zajedničke Deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u EU i NATO. 

Deklaraciju je u Sarajevu 3. marta 2022. godine parafiralo dvadesetosam (28) potpisnika, čime se uspostavio snažan društveni pokret koji je, po prvi put nakon Deytonskog sporazuma, okupio predstavnike organizacija civilnog društva, političkih stranaka iz BiH, akademsku zajednicu, apelante pred ESZLJP.

Deklaracija je otvoreni javni društveni dokument kojem mogu pristupiti druge organizacije, ustanove i institucije iz Bosne i Hercegovine i svijeta, koje se slažu i prihvataju usaglašeni tekst. Dovoljno je da svoju izjavu o prihvatanju i pristupanju Deklaraciji dostave na naš mail vijece@deklaracijabih.com .

Kako bi pratili provođenje i realizaciju tačaka iz Deklaracije uspostavlja se Vijeće za provedbu Deklaracije, koje će imatu funkciju koordinacije i usaglašavanja budućih stavova i aktivnosti svih strana potpisnica Deklaracije.

Vjerujemo da Bosna i Hercegovina, svi njeni građani i narodi, imaju pravo biti ravnopravni i uživati ista prava, kao i svi drugi građani demokratskih država, posebno onih koje su članice Europske unije.

Putem Vijeća za provedbu Deklaracije naše usaglašene stavove prezentiraćemo, i zahtjevati provođenje tačaka iz Deklaracije, funkcionerima u svim institucijama Bosne i Heregovine, predstavnicima međunarodne zajednice i diplomatama u BiH, kao i prijateljima Bosne i Hercegovine u svijetu. 

VIJEĆE ZA PROVEDBU DEKLARACIJE

Polazeći od međunarodnopravnog subjektiviteta, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive;

Uvažavajući izjave svih političkih organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine, oba entiteta, Brčko Distriktu, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, kojima je nedvojbeno istaknuto da je pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji strateški cilj;

Potvrđujući stav da je vladavina prava, koja podrazumijeva jednakost svih pojedinaca pred zakonom bez izuzetaka, a što se ostvaruje kroz poštivanje i provođenje Ustava i zakona u BiH, izvršenje presuda internacionalnih i bosanskohercegovačkih sudova u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, kako domaća tako i međunarodno-pravna obaveza;

Uvažavajući polazište da Bosna i Hercegovina treba biti država ljudskih, političkih, etničkih i vjerskih  prava i sloboda, u kojoj je vladavina prava temeljni princip, čiji je društveni konsenzus baziran na antifašizmu, pluralizmu, demokraciji, sekularizmu, odgovornoj i transparentnoj vladavini, te odlučnoj borbi protiv sistemske korpucije i kriminala;

Smatrajući izuzetno važnom saradnju političkih organizacija sa organizacijama civilnog društva, ustanovama i pojedincima iz akademske zajednice, medijima, vjerskim zajednicama, pojedincima iz svih sfera javnog društvenog djelovanja, kao i široku podrške građana Bosne i Hercegovine na temelju prihvaćenih Principa za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, kao subjekte koje imaju pravo, odgovornost i obavezu u kreiranju i oblikovanju bosanskohercegovačkog društva i države Bosne i Hercegovine;

Mi niže potpisani, obavezujemo se, u okvirima svoga djelovanja u javnosti, kao i kroz institucije Bosne i Hercegovine, provoditi i zalagati se za usaglašene stavove i principe iznesene u 

 

D E K L A R A C I J I

O USTAVNIM I DRUGIM REFORMAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

NA PUTU U EUROPSKU UNIJU I NATO

 • Potpisnici Deklaracije o ustavnim i drugim reformama na euro-atlanskom putu Bosne i Hercegovine (Deklaracija) saglasni su djelovati zajednički kao društveni pokret za Bosnu i Hercegovinu i bolju budućnost svakog pojedinca, poštujući i ne osporavajući pravo nijednoj političkoj organizaciji na vlastiti pravno-politički subjektivitet i djelovanje, prihvatajući učešće organizacija civilnog društva i ostalih potpisnika Deklaracije u kontekstu stručne i konsultativne uloge u procesima praćenja i provođenja usaglašenih stavova i principa u ovoj Deklaraciji.
 • Strane potpisnice smatraju da su neophodne promjene Ustava Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 10. stav 2. Ustava BiH koji nedvojbeno utvrđuje da bilo koje izmjene Ustava BiH ne mogu biti u suprotnosti sa primjenom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njene prednosti nad svakim drugim pravom (član 2. tačka 2. Ustava BiH). Konvenciju je država BiH ratifikovala u Parlamentarnoj skupštini BIH (2002) i ista predstavlja „ustavni instrument evropskog javnog poretka“. Svako daljnje odlaganje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava vodi ka isključenju BiH iz Vijeća Evrope i trajnom prekidu svakog  integrativnog procesa.

Neprihvatljive su aktivnosti koje vode dodatnim etno-nacionalnim i teritorijalnim podjelama bh društva i države BiH i sve promjene trebaju se odvijati u pravcu ostvarivanja punih ljudskih prava i sloboda svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

 • Pregovorači iz BiH, kao i medijatori i izaslanici iz međunarodne zajednice biće upoznati sa polaznim osnovama usaglašenim ovom Deklaracijom, kako bi se utvrdili okviri i principi za sve buduće pregovore.

Pregovori se ne mogu voditi pod bilo kakvim pritiscima ili ucjenama, bez obzira od koga dolaze, već isključivo na temeljima vladavine prava i unapređenja temeljnih ljudskih prava u demokratskom i mirnom okruženju.

Dobro došli su svi prijedlozi i modeli koji su utemeljeni na evropskim demokratskim standardima koji imaju za cilj unapređenje funkcionalnosti BiH i njenih instutucija. 

 • Svi pregovori, razgovori i eventualni dogovori koji se vode sa domaćim i međunarodnim zvaničnicima, koji se odnose na izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine, moraju se temeljiti, usaglasiti i na koncu parafirati od svih političkih organizacija koje imaju svoje zastupnike i delegate u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovinena, a koje su potpisnice ove Deklaracije, na slijedećim principima:
 • Izvršenju pravosnažnih presuda Evropskog suda za ljudska prava po apelacijama Jakoba Fincija, Derve Sejdića, Azre Zornić, Ilijasa Pilava, Samira Šlaku i Svetozara Pudarića, kao i izvršenju pravosnažnih presuda Ustavnog i Suda BiH, u kontekstu izmjena Ustava BiH i Izbornog zakona BiH.
 • Preciziranom i definiranom listom prava naroda u Bosni i Hercegovini, u parlamentima na državnom i entitetskim nivoima, sa jasno definiranim mehanizmom njihove zaštite, u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava i mišljenjem Venecijanske komisije iz 2005. godine (usaglasiti model zaštite „vitalnog nacionalnog interesa“).
 • Jasno definiranom odrebom o neprihvatljivosti i kažnjivosti negiranja zločina holokausta, genocida i drugih presuđenih ratnih zločina, glorifikaciji presuđenih ratnih zločinaca od strane međunarodnih i bosanskohercegovačkih sudova za zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava, kao i neprihvatljivosti vrijeđanja narodnih kolektiviteta kao genocidnih ili zločinačkih.
 • Osigurati vladavinu prava uspostavljanjem nezavisnog pravosuđa u skladu sa demokratskim standardima i sistemski osigurati bezpogovorno izvršavanje presuda bh i međunarodnih sudova.
 • Ustavom definirati mehanizme onemogućavanja blokada rada institucija Bosne i Hercegovine i drugih vlasti na nižim nivoima, uključujući i institut prijevremenih izbora.
 • Nakon usaglašenih stavova o promjenama Ustava BiH, reformu izbornog sistema temeljiti na savremenim demokratskim standardima i u skladu sa evropskim vrijednostima a protiv daljih etničkih podjela, uvažavajući izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog i Suda BiH. 
 • Usaglasiti i ponuditi jasne principe i modele kojima će se harmonizirati nadležnosti, prava i obaveze predsjednika/potpredsjednika u oba entiteta, kao i nadležnosti i ulogu Doma naroda u FBIH i Vijeću naroda u RS, na simetričan način, uvažavajući istovjetna prava građana koji se ne izjašnjavaju kao konstituentni narodi (ostali), vodeći računa o mišljenju Venecijanske komisije. 

Postojeće pravno stanje u entitetima FBIH i RS onemogućava integraciju i funkcionisanje institucija BiH.

 • Radi provođenja odluke Ustavnog suda BiH o državnoj imovini, zajednički će se izraditi prijedlog Zakona o državnoj imovini koji mora biti utemeljen na pravosnažnoj presudi Ustavnog suda BiH, i kojim će se definirati vlasništvo države nad svojom imovinom, kao i uređivanje prava i dužnosti nižih nivoa vlasti i javnih ustanova/preduzeća u korištenju i raspolaganju državnom imovinom.
 • Put Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a propisano je čl. 84 Zakona o odbrani BiH i kao takav je zakonska obaveza svih institucija BiH.  
 • Potpisnici ovog dokumenta pozdravljaju inicijativu uglednih članova akademske zajednice o potrebi održavanja bosanskohercegovačkog sabora/kongresa, koji bi trebao dati okvirne smjernice i dokument o strateškim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine u narednom periodu. 

Svaka od strana potpisnica će se, o svom eventualnom angažiranju i učešću, pojedinačno izjasniti nakon dostavljanja incijativnog dokumenta od strane inicijativnog odbora uglednih članova akademske zajednice o razlozima, ciljevima i načinu organiziranja bosanskohercegovačkog sabora/kongresa.  

 • Strane potpisnice usaglasile su da će praćenje i monitoring stavova, principa i realizacije usaglašenih aktivnosti iz ove Deklaracije voditi Vijeće za provedbu Deklaracije (Vijeće). Vijeće će se sastojati od članova i to: po jedan predstavnik iz svake od političkih stranaka potpisnica Deklaracije, 5 predstavnika iz reda organizacija civilnog društva potpisnika Deklaracije, 1 predstavnik ANUBIH, 1 predstavnik iz reda akademske zajednice, 1 predstavnik iz reda apelanata pred ESZLJP. Strane potpisnice će odrediti svoje predstavnike u roku od sedam dana od dana potpisivanja ove Deklaracije. Iz reda članova Vijeća, odrediće se predsjedavajući koji će biti iz reda organizacija civilnog društva, te urediti način i model svoga djelovanja. 
 • Deklaraciji mogu pristupiti i druge političke i nevladine organizacije svojom pisanom izjavom, kao i zastupnici/delegati iz Parlamentarne Skupštine BiH i zastupnici iz entitetskih parlamenata, u ličnom kapacitetu, ukoliko nisu članovi političkih organizacija koje su potpisnice Deklaracije.
 • Potpisnici Deklaracije obavezuju se da će sve usaglašene elemente provoditi u duhu zajedništva, u dobroj volji, stavljajući zajedničke interese države BiH ispred bilo kojih ličnih i partikularnih interesa.  

 

Svaka potpisnica Deklaracije zadržava po jedan originalan potpisan primjerak Deklaracije.

Starting from the international legal subjectivity, sovereignty, territorial integrity and independence of the state of Bosnia and Herzegovina, the state of equal citizens and the people living in it;

Acknowledging the statements of all political organizations operating in the territory of Bosnia and Herzegovina, both entities, Brčko District, cantons and local self-government units, which unequivocally emphasized that Bosnia and Herzegovina’s accession to the European Union is a strategic goal;

Affirming the position that the rule of law, which implies equality of all individuals before the law without exceptions, and which is achieved through respect for and implementation of the Constitution and laws in BiH, execution of verdicts of international and BiH courts in the constitutional system of Bosnia and Herzegovina, both domestic and international legal obligations;

Recognizing the premise that Bosnia and Herzegovina should be a state of human, political, ethnic and religious rights and freedoms, in which the rule of law is a fundamental principle, whose social consensus is based on anti-fascism, pluralism, democracy, secularism, responsible and transparent rule, and resolute struggle. against systemic corruption and crime;

Considering as very important the cooperation of political organizations with civil society organizations, institutions and individuals from academia, media, religious communities, individuals from all spheres of public social activity, as well as broad support of the citizens of Bosnia and Herzegovina based on accepted Principles for Amendments to the Constitution of Bosnia and Herzegovina, as entities that have the right, responsibility and obligation in the creation and shaping of the Bosnian society and the state of Bosnia and Herzegovina;

We, the undersigned, undertake, within the framework of our activities in public, as well as through the institutions of Bosnia and Herzegovina, to implement and advocate for the agreed views and principles set forth in

D E C L A R A T I O N 

ON CONSTITUTIONAL AND OTHER REFORMS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

ON ITS PATH TO THE EUROPEAN UNION AND NATO

 • The signatories of the Declaration on Constitutional and Other Reforms on the Euro-Atlantic Path of Bosnia and Herzegovina (Declaration) agree to act together as a social movement for Bosnia and Herzegovina and a better future for each individual, respecting and not challenging the right of any political organization to its own legal and political subjectivity and action, accepting the participation of civil society organizations and other signatories of the Declaration in the context of professional and consultative role in the process of monitoring and implementing the agreed positions and principles in this Declaration.

 

 • The Parties consider that amendments to the Constitution of Bosnia and Herzegovina are necessary, in accordance with Article 10, paragraph 2 of the Constitution of BiH, which unequivocally states that any amendments to the Constitution of BiH may not be contrary to the European Convention for the Protection of Human Rights, rights and fundamental freedoms and its advantages over every other right (Article 2, item 2 of the Constitution of BiH). The Convention was ratified by the State of BiH in the Parliamentary Assembly of BiH (2002) and it represents a “constitutional instrument of the European public order”. Any further delay in the execution of judgments of the European Court of Human Rights leads to the exclusion of BiH from the Council of Europe and the permanent interruption of any integration process.

Activities leading to additional ethno-national and territorial divisions of BiH society and the state of BiH are unacceptable and all changes should take place in the direction of achieving full human rights and freedoms of all citizens and peoples throughout Bosnia and Herzegovina.

 • Negotiators from BiH, as well as mediators and delegates from the international community will be acquainted with the starting points agreed in this Declaration, in order to establish the framework and principles for all future negotiations.

Negotiations cannot be conducted under any pressure or blackmail, no matter who they come from, but solely on the basis of the rule of law and the promotion of fundamental human rights in a democratic and peaceful environment.

All proposals and models based on European democratic standards aimed at improving the functionality of BiH and its institutions are welcome.

 • All negotiations, talks and possible agreements with local and international officials concerning amendments to the Constitution of Bosnia and Herzegovina must be thorough, harmonized and finally initialed by all political organizations that have their own Representatives and delegates in the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, who are signatories to this Declaration, on the following principles: 
 • Execution of final judgments of the European Court of Human Rights on appeals of Jakob Finci, Dervo Sejdić, Azra Zornić, Ilijas Pilav, Samir Šlaka and Svetozar Pudarić, as well as execution of final judgments of the Constitutional and Court of BiH, in the context of amendments to the BiH Constitution and BiH Election Law.
 • A precise and defined list of the rights of the peoples of Bosnia and Herzegovina, in the parliaments at the state and entity levels, with a clearly defined mechanism for their protection, in accordance with the judgments of the European Court of Human Rights and the 2005 Venice Commission opinion, (to harmonize the model of protection of “vital national interest”).
 • Clearly defined provision on the inadmissibility and punishability of denial of Holocaust crimes, genocide and other convicted war crimes, glorification of convicted war criminals by international and BiH courts for crimes against humanity and international law, as well as inadmissibility of insults as genocide or criminal.
 • Ensure the rule of law by establishing an independent judiciary in accordance with democratic standards and systematically ensure the unconditional execution of verdicts of BiH and international courts.
 • Define in the Constitution mechanisms for preventing blockades of work of institutions of Bosnia and Herzegovina and other authorities at lower levels, including the institute of early elections.
 • After harmonized positions on changes to the BiH Constitution, the reform of the electoral system is to be based on modern democratic standards and in line with European values ​​and against further ethnic divisions, respecting the execution of verdicts of the European Court of Human Rights and the BiH Constitutional Court.
 • Harmonize and offer clear principles and models that will harmonize the competencies, rights and obligations of the President / Vice President in both entities, as well as the competencies and role of the House of Peoples in FBiH and the Council of Peoples in RS, in a symmetrical manner. the rights of citizens who do not declare themselves as constituent peoples (others), taking into account the opinion of the Venice Commission.

The current legal situation in the FBiH and RS entities prevents the integration and functioning of BiH institutions.

 • In order to implement the decision of the Constitutional Court of BiH on state property, a joint proposal of the Law on State Property will be drafted, which must be based on a final verdict of the Constitutional Court of BiH, and which will define state ownership of its property, as well as defining rights and duties of lower levels of government and public institutions / enterprises in the use and disposal of state property.
 • The path of Bosnia and Herzegovina to NATO membership is defined by Art. 84 of the Law on Defense of BiH and as such is a legal obligation of all BiH institutions.
 • The signatories of this document welcome the initiative of distinguished members of the academic community on the need to hold the BiH Parliament / Congress, which should provide framework guidelines and a document on strategic issues for the future of Bosnia and Herzegovina in the coming period.

Each of the signatory parties will individually decide on their possible engagement and participation after the submission of the initiative document by the initiative committee of distinguished members of the academic community on the reasons, goals and manner of organizing the BiH Parliament / Congress.

 • The signatory parties agreed that following and monitoring of the positions, principles and implementation of the harmonized activities from this Declaration will be led by the Council for the Implementation of the Declaration (Council). The Council will consist of members: one representative from each of the political parties signatories to the Declaration, 5 representatives from civil society organizations signatories to the Declaration, 1 representative from ANUBIH, 1 representative from academic community, 1 representative from the appellant before the ECtHR. The Parties shall designate their representatives within seven days of the date of signature of this Declaration. From among the members of the Council, a chairman will be appointed who will be from among the civil society organizations, and will regulate the manner and model of its activities.
 • The Declaration may be accessed by other political organizations and NGO’s  in their written statements, as well as deputies / delegates from the Parliamentary Assembly of BiH and deputies from the entity parliaments, in their personal capacity, if they are not members of political organizations that are the signatories to the Declaration.
 • The signatories of the Declaration oblige themselves to implement all harmonized elements in the spirit of unity, in good faith, putting the common interests of the State of BiH before any personal and particular interests.

Each signatory to the Declaration shall retain one original signed copy of the Declaration.

Полазећи од међународноправног субјективитета, суверенитета, територијалног интегритета и независности државе Босне и Херцеговине, државе равноправних грађана и народа који у њој живе;
Уважавајући изјаве свих политичких организација које ђелују на територији Босне и Херцеговине, оба ентитета, Брчко Дистрикту, кантонима и јединицама локалне самоуправе, којима је недвојбено истакнуто да је придруживање Босне и Херцеговине Европској Унији стратешки циљ;
Потврђујући став да је владавина права, која подразумијева једнакост свих појединаца пред законом без изузетака, а што се остварује кроз поштивање и провођење Устава и закона у БиХ, извршење пресуда интернационалних и босанскохерцеговачких судова у уставно-правном систему Босне и Херцеговине, како домаћа тако и међународно-правна обавеза;
Уважавајући полазиште да Босна и Херцеговина треба бити држава људских, политичких, етничких и вјерских права и слобода, у којој је владавина права темељни принцип, чији је друштвени консензус базиран на антифашизму, плурализму, демокрацији, секуларизму, одговорној и транспарентној владавини, те одлучној борби против системске корпуције и криминала;
Сматрајући изузетно важном сарадњу политичких организација са организацијама цивилног друштва, установама и појединцима из академске заједнице, медијима, вјерским заједницама, појединцима из свих сфера јавног друштвеног ђеловања, као и широку подршке грађана Босне и Херцеговине на темељу прихваћених Принципа за измјене Устава Босне и Херцеговине, као субјекте које имају право, одговорност и обавезу у креирању и обликовању босанскохерцеговачког друштва и државе Босне и Херцеговине;
Ми ниже потписани, обавезујемо се, у оквирима свога ђеловања у јавности, као и кроз институције Босне и Херцеговине, проводити и залагати се за усаглашене ставове и принципе изнесене у

Д Е К Л А Р А Ц И Ј И
О УСТАВНИМ И ДРУГИМ РЕФОРМАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
НА ПУТУ У ЕУРОПСКУ УНИЈУ И НАТО
Потписници Декларације о уставним и другим реформама на еуро-атланском путу Босне и Херцеговине (Декларација) сагласни су ђеловати заједнички као друштвени покрет за Босну и Херцеговину и бољу будућност сваког појединца, поштујући и не оспоравајући право ниједној политичкој организацији на властити правно-политички субјективитет и ђеловање, прихватајући учешће организација цивилног друштва и осталих потписника Декларације у контексту стручне и консултативне улоге у процесима праћења и провођења усаглашених ставова и принципа у овој Декларацији.
Стране потписнице сматрају да су неопходне промјене Устава Босне и Херцеговине, у складу са чланом 10. став 2. Устава БиХ који недвојбено утврђује да било које измјене Устава БиХ не могу бити у супротности са примјеном Европске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода и њене предности над сваким другим правом (члан 2. тачка 2. Устава БиХ). Конвенцију је држава БиХ ратификовала у Парламентарној скупштини БИХ (2002) и иста представља „уставни инструмент европског јавног поретка“. Свако даљње одлагање извршења пресуда Европског суда за људска права води ка искључењу БиХ из Вијећа Европе и трајном прекиду сваког интегративног процеса.
Неприхватљиве су активности које воде додатним етно-националним и територијалним пођелама бх друштва и државе БиХ и све промјене требају се одвијати у правцу остваривања пуних људских права и слобода свих грађана и народа на цијелом територију Босне и Херцеговине.
Преговорачи из БиХ, као и медијатори и изасланици из међународне заједнице биће упознати са полазним основама усаглашеним овом Декларацијом, како би се утврдили оквири и принципи за све будуће преговоре.
Преговори се не могу водити под било каквим притисцима или уцјенама, без обзира од кога долазе, већ искључиво на темељима владавине права и унапређења темељних људских права у демократском и мирном окружењу.
Добро дошли су сви приједлози и модели који су утемељени на европским демократским стандардима који имају за циљ унапређење функционалности БиХ и њених инстутуција.
Сви преговори, разговори и евентуални договори који се воде са домаћим и међународним званичницима, који се односе на измјене и допуне Устава Босне и Херцеговине, морају се темељити, усагласити и на концу парафирати од свих политичких организација које имају своје заступнике и делегате у Парламентарној Скупштини Босне и Херцеговинена, а које су потписнице ове Декларације, на слиједећим принципима:
Извршењу правоснажних пресуда Европског суда за људска права по апелацијама Јакоба Финција, Дерве Сејдића, Азре Зорнић, Илијаса Пилава, Самира Шлаку и Светозара Пударића, као и извршењу правоснажних пресуда Уставног и Суда БиХ, у контексту измјена Устава БиХ и Изборног закона БиХ.
Прецизираном и дефинираном листом права народа у Босни и Херцеговини, у парламентима на државном и ентитетским нивоима, са јасно дефинираним механизмом њихове заштите, у складу са пресудама Европског суда за људска права и мишљењем Венецијанске комисије из 2005. године (усагласити модел заштите „виталног националног интереса“).
Јасно дефинираном одребом о неприхватљивости и кажњивости негирања злочина холокауста, геноцида и других пресуђених ратних злочина, глорификацији пресуђених ратних злочинаца од стране међународних и босанскохерцеговачких судова за злочине против човјечности и међународног права, као и неприхватљивости вријеђања народних колективитета као геноцидних или злочиначких.
Осигурати владавину права успостављањем независног правосуђа у складу са демократским стандардима и системски осигурати безпоговорно извршавање пресуда бх и међународних судова.
Уставом дефинирати механизме онемогућавања блокада рада институција Босне и Херцеговине и других власти на нижим нивоима, укључујући и институт пријевремених избора.
Након усаглашених ставова о промјенама Устава БиХ, реформу изборног система темељити на савременим демократским стандардима и у складу са европским вриједностима а против даљих етничких пођела, уважавајући извршење пресуда Европског суда за људска права и Уставног и Суда БиХ.
Усагласити и понудити јасне принципе и моделе којима ће се хармонизирати надлежности, права и обавезе предсједника/потпредсједника у оба ентитета, као и надлежности и улогу Дома народа у ФБИХ и Вијећу народа у РС, на симетричан начин, уважавајући истовјетна права грађана који се не изјашњавају као конституентни народи (остали), водећи рачуна о мишљењу Венецијанске комисије.
Постојеће правно стање у ентитетима ФБИХ и РС онемогућава интеграцију и функционисање институција БиХ.
Ради провођења одлуке Уставног суда БиХ о државној имовини, заједнички ће се израдити приједлог Закона о државној имовини који мора бити утемељен на правоснажној пресуди Уставног суда БиХ, и којим ће се дефинирати власништво државе над својом имовином, као и уређивање права и дужности нижих нивоа власти и јавних установа/предузећа у кориштењу и располагању државном имовином.
Пут Босне и Херцеговине у чланство НАТО-а прописано је чл. 84 Закона о одбрани БиХ и као такав је законска обавеза свих институција БиХ.
Потписници овог документа поздрављају иницијативу угледних чланова академске заједнице о потреби одржавања босанскохерцеговачког сабора/конгреса, који би требао дати оквирне смјернице и документ о стратешким питањима за будућност Босне и Херцеговине у наредном периоду.
Свака од страна потписница ће се, о свом евентуалном ангажирању и учешћу, појединачно изјаснити након достављања инцијативног документа од стране иницијативног одбора угледних чланова академске заједнице о разлозима, циљевима и начину организирања босанскохерцеговачког сабора/конгреса.
Стране потписнице усагласиле су да ће праћење и мониторинг ставова, принципа и реализације усаглашених активности из ове Декларације водити Вијеће за проведбу Декларације (Вијеће). Вијеће ће се састојати од чланова и то: по један представник из сваке од политичких странака потписница Декларације, 5 представника из реда организација цивилног друштва потписника Декларације, 1 представник АНУБИХ, 1 представник из реда академске заједнице, 1 представник из реда апеланата пред ЕСЗЉП. Стране потписнице ће одредити своје представнике у року од седам дана од дана потписивања ове Декларације. Из реда чланова Вијећа, одредиће се предсједавајући који ће бити из реда организација цивилног друштва, те уредити начин и модел свога ђеловања.
Декларацији могу приступити и друге политичке и невладине организације својом писаном изјавом, као и заступници/делегати из Парламентарне Скупштине БиХ и заступници из ентитетских парламената, у личном капацитету, уколико нису чланови политичких организација које су потписнице Декларације.
Потписници Декларације обавезују се да ће све усаглашене елементе проводити у духу заједништва, у доброј вољи, стављајући заједничке интересе државе БиХ испред било којих личних и партикуларних интереса.

Свака потписница Декларације задржава по један оригиналан потписан примјерак Декларације.

Deklaraciju parafirali i podržali:

FONDACIJA PRAVDA ZA
BOSNU I HERCEGOVINU

Deklaraciju parafirali i podržali:

Vojin Mijatović
Zlatko Miletić
Adis Arapović
Kristijan Švarc Šiling
Diego Arria
Jakob Finci i Dervo Sejdić
Abdulah Sidran
Adis Ahmetović
Sanela Jenkins