DEKLARACIJA O USTAVNIM I DRUGIM REFORMAMA BOSNE I HERCEGOVINE NA PUTU U EUROPSKU UNIJU I NATO

DECLARATION ON CONSTITUTIONAL AND OTHER REFORMS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON ITS PATH TO THE EUROPEAN UNION AND NATO

ДЕКЛАРАЦИЈА О УСТАВНИМ И ДРУГИМ РЕФОРМАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА ПУТУ У ЕУРОПСКУ УНИЈУ И НАТО

Poštovani građani Bosne i Hercegovine u domovini i svijetu,

Zahvaljujemo se na podršci koju ste dali Principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine putem aplikacije www.izmjeneustava.com gdje je gotovo 63.000 vas, imenom i prezimenom, iskazalo podršku Principima i obavezalo nas da istrajemo sa ovom aktivnošću. 

Uvažavajući vašu podršku, kao i podršku velikog broja političkih stranaka, drugih nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca iz reda akademske zajednice, apelanata pred Evropskim sudom za ljudska prava, preuzeli smo odgovornost da našu aktivnost nastavimo, zajedno sa svima koji su dali podršku.

Produkt zajedničkog opredjeljenja, nakon višemjesečnog usaglašavanja, rezultiralo je parafiranjem zajedničke Deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u EU i NATO. 

Deklaraciju je u Sarajevu 3. marta 2022. godine parafiralo dvadesetosam (28) potpisnika, čime se uspostavio snažan društveni pokret koji je, po prvi put nakon Deytonskog sporazuma, okupio predstavnike organizacija civilnog društva, političkih stranaka iz BiH, akademsku zajednicu, apelante pred ESZLJP.

Deklaracija je otvoreni javni društveni dokument kojem mogu pristupiti druge organizacije, ustanove i institucije iz Bosne i Hercegovine i svijeta, koje se slažu i prihvataju usaglašeni tekst. Dovoljno je da svoju izjavu o prihvatanju i pristupanju Deklaraciji dostave na naš mail vijece@deklaracijabih.com .

Kako bi pratili provođenje i realizaciju tačaka iz Deklaracije uspostavlja se Vijeće za provedbu Deklaracije, koje će imatu funkciju koordinacije i usaglašavanja budućih stavova i aktivnosti svih strana potpisnica Deklaracije.

Vjerujemo da Bosna i Hercegovina, svi njeni građani i narodi, imaju pravo biti ravnopravni i uživati ista prava, kao i svi drugi građani demokratskih država, posebno onih koje su članice Europske unije.

Putem Vijeća za provedbu Deklaracije naše usaglašene stavove prezentiraćemo, i zahtjevati provođenje tačaka iz Deklaracije, funkcionerima u svim institucijama Bosne i Heregovine, predstavnicima međunarodne zajednice i diplomatama u BiH, kao i prijateljima Bosne i Hercegovine u svijetu. 

VIJEĆE ZA PROVEDBU
DEKLARACIJE

slikapotpisi-1
lista

Previous
Next

Bosanski

Polazeći od međunarodnopravnog subjektiviteta, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive;

Uvažavajući izjave svih političkih organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine, oba entiteta, Brčko Distriktu, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, kojima je nedvojbeno istaknuto da je pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji strateški cilj;

Potvrđujući stav da je vladavina prava, koja podrazumijeva jednakost svih pojedinaca pred zakonom bez izuzetaka, a što se ostvaruje kroz poštivanje i provođenje Ustava i zakona u BiH, izvršenje presuda internacionalnih i bosanskohercegovačkih sudova u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, kako domaća tako i međunarodno-pravna obaveza;

Uvažavajući polazište da Bosna i Hercegovina treba biti država ljudskih, političkih, etničkih i vjerskih  prava i sloboda, u kojoj je vladavina prava temeljni princip, čiji je društveni konsenzus baziran na antifašizmu, pluralizmu, demokraciji, sekularizmu, odgovornoj i transparentnoj vladavini, te odlučnoj borbi protiv sistemske korpucije i kriminala;

Smatrajući izuzetno važnom saradnju političkih organizacija sa organizacijama civilnog društva, ustanovama i pojedincima iz akademske zajednice, medijima, vjerskim zajednicama, pojedincima iz svih sfera javnog društvenog djelovanja, kao i široku podrške građana Bosne i Hercegovine na temelju prihvaćenih Principa za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, kao subjekte koje imaju pravo, odgovornost i obavezu u kreiranju i oblikovanju bosanskohercegovačkog društva i države Bosne i Hercegovine;

Mi niže potpisani, obavezujemo se, u okvirima svoga djelovanja u javnosti, kao i kroz institucije Bosne i Hercegovine, provoditi i zalagati se za usaglašene stavove i principe iznesene u 

D E K L A R A C I J I

O USTAVNIM I DRUGIM REFORMAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

NA PUTU U EUROPSKU UNIJU I NATO

Neprihvatljive su aktivnosti koje vode dodatnim etno-nacionalnim i teritorijalnim podjelama bh društva i države BiH i sve promjene trebaju se odvijati u pravcu ostvarivanja punih ljudskih prava i sloboda svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

Pregovori se ne mogu voditi pod bilo kakvim pritiscima ili ucjenama, bez obzira od koga dolaze, već isključivo na temeljima vladavine prava i unapređenja temeljnih ljudskih prava u demokratskom i mirnom okruženju.

Dobro došli su svi prijedlozi i modeli koji su utemeljeni na evropskim demokratskim standardima koji imaju za cilj unapređenje funkcionalnosti BiH i njenih instutucija. 

Postojeće pravno stanje u entitetima FBIH i RS onemogućava integraciju i funkcionisanje institucija BiH.

Svaka od strana potpisnica će se, o svom eventualnom angažiranju i učešću, pojedinačno izjasniti nakon dostavljanja incijativnog dokumenta od strane inicijativnog odbora uglednih članova akademske zajednice o razlozima, ciljevima i načinu organiziranja bosanskohercegovačkog sabora/kongresa.  

Svaka potpisnica Deklaracije zadržava po jedan originalan potpisan primjerak Deklaracije.

Engleski

Starting from the international legal subjectivity, sovereignty, territorial integrity and independence of the state of Bosnia and Herzegovina, the state of equal citizens and the people living in it;

Acknowledging the statements of all political organizations operating in the territory of Bosnia and Herzegovina, both entities, Brčko District, cantons and local self-government units, which unequivocally emphasized that Bosnia and Herzegovina’s accession to the European Union is a strategic goal;

Affirming the position that the rule of law, which implies equality of all individuals before the law without exceptions, and which is achieved through respect for and implementation of the Constitution and laws in BiH, execution of verdicts of international and BiH courts in the constitutional system of Bosnia and Herzegovina, both domestic and international legal obligations;

Recognizing the premise that Bosnia and Herzegovina should be a state of human, political, ethnic and religious rights and freedoms, in which the rule of law is a fundamental principle, whose social consensus is based on anti-fascism, pluralism, democracy, secularism, responsible and transparent rule, and resolute struggle. against systemic corruption and crime;

Considering as very important the cooperation of political organizations with civil society organizations, institutions and individuals from academia, media, religious communities, individuals from all spheres of public social activity, as well as broad support of the citizens of Bosnia and Herzegovina based on accepted Principles for Amendments to the Constitution of Bosnia and Herzegovina, as entities that have the right, responsibility and obligation in the creation and shaping of the Bosnian society and the state of Bosnia and Herzegovina;

We, the undersigned, undertake, within the framework of our activities in public, as well as through the institutions of Bosnia and Herzegovina, to implement and advocate for the agreed views and principles set forth in

D E C L A R A T I O N 

ON CONSTITUTIONAL AND OTHER REFORMS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

ON ITS PATH TO THE EUROPEAN UNION AND NATO

Activities leading to additional ethno-national and territorial divisions of BiH society and the state of BiH are unacceptable and all changes should take place in the direction of achieving full human rights and freedoms of all citizens and peoples throughout Bosnia and Herzegovina.

Negotiations cannot be conducted under any pressure or blackmail, no matter who they come from, but solely on the basis of the rule of law and the promotion of fundamental human rights in a democratic and peaceful environment.

All proposals and models based on European democratic standards aimed at improving the functionality of BiH and its institutions are welcome.

The current legal situation in the FBiH and RS entities prevents the integration and functioning of BiH institutions.

Each of the signatory parties will individually decide on their possible engagement and participation after the submission of the initiative document by the initiative committee of distinguished members of the academic community on the reasons, goals and manner of organizing the BiH Parliament / Congress.

Each signatory to the Declaration shall retain one original signed copy of the Declaration.

Ćirilica

Полазећи од међународноправног субјективитета, суверенитета, територијалног интегритета и независности државе Босне и Херцеговине, државе равноправних грађана и народа који у њој живе;
Уважавајући изјаве свих политичких организација које ђелују на територији Босне и Херцеговине, оба ентитета, Брчко Дистрикту, кантонима и јединицама локалне самоуправе, којима је недвојбено истакнуто да је придруживање Босне и Херцеговине Европској Унији стратешки циљ;
Потврђујући став да је владавина права, која подразумијева једнакост свих појединаца пред законом без изузетака, а што се остварује кроз поштивање и провођење Устава и закона у БиХ, извршење пресуда интернационалних и босанскохерцеговачких судова у уставно-правном систему Босне и Херцеговине, како домаћа тако и међународно-правна обавеза;
Уважавајући полазиште да Босна и Херцеговина треба бити држава људских, политичких, етничких и вјерских права и слобода, у којој је владавина права темељни принцип, чији је друштвени консензус базиран на антифашизму, плурализму, демокрацији, секуларизму, одговорној и транспарентној владавини, те одлучној борби против системске корпуције и криминала;
Сматрајући изузетно важном сарадњу политичких организација са организацијама цивилног друштва, установама и појединцима из академске заједнице, медијима, вјерским заједницама, појединцима из свих сфера јавног друштвеног ђеловања, као и широку подршке грађана Босне и Херцеговине на темељу прихваћених Принципа за измјене Устава Босне и Херцеговине, као субјекте које имају право, одговорност и обавезу у креирању и обликовању босанскохерцеговачког друштва и државе Босне и Херцеговине;
Ми ниже потписани, обавезујемо се, у оквирима свога ђеловања у јавности, као и кроз институције Босне и Херцеговине, проводити и залагати се за усаглашене ставове и принципе изнесене у

Д Е К Л А Р А Ц И Ј И
О УСТАВНИМ И ДРУГИМ РЕФОРМАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
НА ПУТУ У ЕУРОПСКУ УНИЈУ И НАТО
Потписници Декларације о уставним и другим реформама на еуро-атланском путу Босне и Херцеговине (Декларација) сагласни су ђеловати заједнички као друштвени покрет за Босну и Херцеговину и бољу будућност сваког појединца, поштујући и не оспоравајући право ниједној политичкој организацији на властити правно-политички субјективитет и ђеловање, прихватајући учешће организација цивилног друштва и осталих потписника Декларације у контексту стручне и консултативне улоге у процесима праћења и провођења усаглашених ставова и принципа у овој Декларацији.
Стране потписнице сматрају да су неопходне промјене Устава Босне и Херцеговине, у складу са чланом 10. став 2. Устава БиХ који недвојбено утврђује да било које измјене Устава БиХ не могу бити у супротности са примјеном Европске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода и њене предности над сваким другим правом (члан 2. тачка 2. Устава БиХ). Конвенцију је држава БиХ ратификовала у Парламентарној скупштини БИХ (2002) и иста представља „уставни инструмент европског јавног поретка“. Свако даљње одлагање извршења пресуда Европског суда за људска права води ка искључењу БиХ из Вијећа Европе и трајном прекиду сваког интегративног процеса.
Неприхватљиве су активности које воде додатним етно-националним и територијалним пођелама бх друштва и државе БиХ и све промјене требају се одвијати у правцу остваривања пуних људских права и слобода свих грађана и народа на цијелом територију Босне и Херцеговине.
Преговорачи из БиХ, као и медијатори и изасланици из међународне заједнице биће упознати са полазним основама усаглашеним овом Декларацијом, како би се утврдили оквири и принципи за све будуће преговоре.
Преговори се не могу водити под било каквим притисцима или уцјенама, без обзира од кога долазе, већ искључиво на темељима владавине права и унапређења темељних људских права у демократском и мирном окружењу.
Добро дошли су сви приједлози и модели који су утемељени на европским демократским стандардима који имају за циљ унапређење функционалности БиХ и њених инстутуција.
Сви преговори, разговори и евентуални договори који се воде са домаћим и међународним званичницима, који се односе на измјене и допуне Устава Босне и Херцеговине, морају се темељити, усагласити и на концу парафирати од свих политичких организација које имају своје заступнике и делегате у Парламентарној Скупштини Босне и Херцеговинена, а које су потписнице ове Декларације, на слиједећим принципима:
Извршењу правоснажних пресуда Европског суда за људска права по апелацијама Јакоба Финција, Дерве Сејдића, Азре Зорнић, Илијаса Пилава, Самира Шлаку и Светозара Пударића, као и извршењу правоснажних пресуда Уставног и Суда БиХ, у контексту измјена Устава БиХ и Изборног закона БиХ.
Прецизираном и дефинираном листом права народа у Босни и Херцеговини, у парламентима на државном и ентитетским нивоима, са јасно дефинираним механизмом њихове заштите, у складу са пресудама Европског суда за људска права и мишљењем Венецијанске комисије из 2005. године (усагласити модел заштите „виталног националног интереса“).
Јасно дефинираном одребом о неприхватљивости и кажњивости негирања злочина холокауста, геноцида и других пресуђених ратних злочина, глорификацији пресуђених ратних злочинаца од стране међународних и босанскохерцеговачких судова за злочине против човјечности и међународног права, као и неприхватљивости вријеђања народних колективитета као геноцидних или злочиначких.
Осигурати владавину права успостављањем независног правосуђа у складу са демократским стандардима и системски осигурати безпоговорно извршавање пресуда бх и међународних судова.
Уставом дефинирати механизме онемогућавања блокада рада институција Босне и Херцеговине и других власти на нижим нивоима, укључујући и институт пријевремених избора.
Након усаглашених ставова о промјенама Устава БиХ, реформу изборног система темељити на савременим демократским стандардима и у складу са европским вриједностима а против даљих етничких пођела, уважавајући извршење пресуда Европског суда за људска права и Уставног и Суда БиХ.
Усагласити и понудити јасне принципе и моделе којима ће се хармонизирати надлежности, права и обавезе предсједника/потпредсједника у оба ентитета, као и надлежности и улогу Дома народа у ФБИХ и Вијећу народа у РС, на симетричан начин, уважавајући истовјетна права грађана који се не изјашњавају као конституентни народи (остали), водећи рачуна о мишљењу Венецијанске комисије.
Постојеће правно стање у ентитетима ФБИХ и РС онемогућава интеграцију и функционисање институција БиХ.
Ради провођења одлуке Уставног суда БиХ о државној имовини, заједнички ће се израдити приједлог Закона о државној имовини који мора бити утемељен на правоснажној пресуди Уставног суда БиХ, и којим ће се дефинирати власништво државе над својом имовином, као и уређивање права и дужности нижих нивоа власти и јавних установа/предузећа у кориштењу и располагању државном имовином.
Пут Босне и Херцеговине у чланство НАТО-а прописано је чл. 84 Закона о одбрани БиХ и као такав је законска обавеза свих институција БиХ.
Потписници овог документа поздрављају иницијативу угледних чланова академске заједнице о потреби одржавања босанскохерцеговачког сабора/конгреса, који би требао дати оквирне смјернице и документ о стратешким питањима за будућност Босне и Херцеговине у наредном периоду.
Свака од страна потписница ће се, о свом евентуалном ангажирању и учешћу, појединачно изјаснити након достављања инцијативног документа од стране иницијативног одбора угледних чланова академске заједнице о разлозима, циљевима и начину организирања босанскохерцеговачког сабора/конгреса.
Стране потписнице усагласиле су да ће праћење и мониторинг ставова, принципа и реализације усаглашених активности из ове Декларације водити Вијеће за проведбу Декларације (Вијеће). Вијеће ће се састојати од чланова и то: по један представник из сваке од политичких странака потписница Декларације, 5 представника из реда организација цивилног друштва потписника Декларације, 1 представник АНУБИХ, 1 представник из реда академске заједнице, 1 представник из реда апеланата пред ЕСЗЉП. Стране потписнице ће одредити своје представнике у року од седам дана од дана потписивања ове Декларације. Из реда чланова Вијећа, одредиће се предсједавајући који ће бити из реда организација цивилног друштва, те уредити начин и модел свога ђеловања.
Декларацији могу приступити и друге политичке и невладине организације својом писаном изјавом, као и заступници/делегати из Парламентарне Скупштине БиХ и заступници из ентитетских парламената, у личном капацитету, уколико нису чланови политичких организација које су потписнице Декларације.
Потписници Декларације обавезују се да ће све усаглашене елементе проводити у духу заједништва, у доброј вољи, стављајући заједничке интересе државе БиХ испред било којих личних и партикуларних интереса.

Свака потписница Декларације задржава по један оригиналан потписан примјерак Декларације.

Deklaraciju parafirali i podržali:


FONDACIJA PRAVDA ZA
BOSNU I HERCEGOVINU

Deklaraciju parafirali i podržali:

Vojin Mijatović
Zlatko Miletić
Adis Arapović
Kristijan Švarc Šiling
Diego Arria
Jakob Finci i Dervo Sejdić
Abdulah Sidran
Adis Ahmetović
Sanela Jenkins